sales@bulgarianhistory.shop

0879 668 505

Безплатна доставка при поръчка над 44 лв.

Безплатна доставка

При покупка над 44 лв.

ОБЩИ УСЛОВИЯ

ЗА ПОЛЗВАНЕ НА „БИ 93”


Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между „БИ 93” ООД, наричано по-долу „БИ 93”, от една страна, и Потребителите на интернет страници и услуги, намиращи се на домейн https://bulgarianhistory.shop (наричани по-долу Потребители), от друга.

„БИ 93” ООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 202972277, със седалище и адрес на управление: гр. София 1799, район Младост, ж.к. Младост 2, бл. 260, вх. 1, ет. 3, ап. 10.

Може да откриете „БИ 93” ООД на адрес: гр. София 1124, ул. „Загоре“ №3, ет. 2, на телефон: 0878853520 и на имейл адрес: sales@bulgarianhistory.shop


Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия преди да използвате информационните и търговски услуги, предлагани от сайта https://bulgarianhistory.shop (наричани за краткост Услуги). С визуализирането на https://bulgarianhistory.shop всеки Потребител автоматично се задължава да спазва условията, описани по-долу.

Настоящият документ съдържа информация за дейността на „БИ 93” и общите условия за ползване на услугите, предоставяни от „БИ 93”, като уреждат отношенията между нас и всеки един от потребители ни.

Потвърждаването на Общите условия е необходимо и задължително условие сключването на договора между Потребителя и „БИ 93”.

ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИ

Чл. 1 Услугите, предоставяна от „БИ 93” на Потребителя, представляват услуги на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия.

Чл. 2. „БИ 93” e електронен магазин, достъпен на сайта https://bulgarianhistory.shop , чрез който Потребителите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от БИ 93” стоки.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ

Чл. 3 (1) „БИ 93” идентифицира Потребителите на сайта чрез съхранение на лог-файлове на сървъра на bulgarianhistory.shop и на IP адреса на Потребителя.

(2) „БИ 93” има право да събира и използва информация относно Потребителите след извършената от тях идентификация. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва име, фамилия, дата на раждане, пол, адрес, телефон, както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно при идентификацията. Информацията включва и всяка друга, която Потребителят въвежда, използва или предоставя при ползване Услугите, предоставяни от „БИ 93”.

Чл. 4 (1) „БИ 93” полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод на идентификацията- предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

(2). В идентификационната форма, попълвана от Потребителя, „БИ 93” обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия Потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.

Чл. 5 (1) „БИ 93” събира и използва информацията по чл. 4 за целите, предвидени в настоящите Общи условия, както и за предлагане на нови стоки и/или услуги на Потребителя (безплатни или платени). Описаните цели, за които се използва информацията, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за „БИ 93”.

Чл. 6 (1) Потребителят може да се идентифицира като попълни съответната електронна форма за идентификация, достъпна в реално време (on-line) в Интернет на сайта на „БИ 93”, да изрази съгласие с настоящите Общи условия и да декларира, че е правоспособен.

(2) При идентификацията Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва. Със записването му на съответен носител в сървъра на „БИ 93”, чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане, електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон. „БИ 93” може да съхранява в лог-файлове на своя сървър IP адреса на Потребителя, както и всяка друга информация, необходима за идентифицирането му и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия в случай на възникване на правен спор. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на сайта на “БИ 93” по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане.

(3) При попълване на заявлението за идентификация Потребителят е длъжeн да предостави пълни и верни данни относно самоличността (за физическите лица), правния статут (за юридическите лица) и другите изискуеми от електронната форма на „БИ 93” данни. Потребителят декларира, че е съгласен да предостави така изискваните лични данни, при което гарантира, че данните, които предоставя в процеса на идентификацията, са верни, пълни и точни. В случай на предоставяне на неверни данни “БИ 93” има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на услугите.

ПОРЪЧКА

Чл. 7 (1) Потребителите използват интерфейса на уебсайта на „БИ 93”, за да отправят поръчки за покупко-продажба на предлаганите от „БИ 93” стоки в електронния магазин.

(2) Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на потвърждаването на поръчката от „БИ 93”.

(3) При липса на наличност от дадена стока „БИ 93“ си запазва правото да откаже поръчката.

Чл. 8 (1) За да заяви поръчка, Потребителят е необходимо да изяви това, съобразно реда и условията, описани в настоящите общи условия.

(2) След избиране на една или повече стоки, предлагани на уебсайта на „БИ 93”, при натискане на бутона „Купи“, Потребителят добавя същите в списъка си със стоки за покупка („кошница”, „количка”).

(3) Добавените в списъка по предходната алинея стоки за покупка могат да бъдат потвърдени като Потребителят предоставя данни за извършване на доставката и избера способ и момент на плащане на цената, след което потвърждава поръчката чрез интерфейса на електронния магазин.

(4) При извършване на поръчка, Потребителят получава потвърждение по имейл, че поръчката му е приета.

ЦЕНИ

Чл. 9 (1) Цените на продуктите, предлагани в онлайн магазина, са тези, посочени на уебсайта на „БИ 93” към момента на извършване на поръчка, освен в случаи на очевидна грешка.

(2) Цените на продуктите включват ДДС, освен ако не е указано друго.

Чл. 10 „БИ 93” си запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие цените на предлаганите в онлайн магазина продукти, като такива промени няма да засягат вече извършени поръчки.

Чл. 11 (1) „БИ 93” може да предоставя отстъпки за продуктите, предлагани в онлайн магазина, съгласно българското законодателство и правила, определени от „БИ 93”. Правилата, приложими за такива отстъпки, са налични на мястото, където е показана отстъпката. Отстъпки могат да се предоставят под различни форми (напр. промоции, отстъпки за лоялност, предоставяни индивидуално, на случаен принцип или в резултат на участие в състезание или клиентско проучване).

(2) Различните видове отстъпки не могат да се комбинират при поръчка и закупуване на една и съща стока.

ПЛАЩАНЕ

Чл. 12 (1) Потребителят може да заплати цената на поръчаните стоки като използва по свой избор една от изброените на уебсайта възможности. На https://bulgarianhistory.shop/ е възможно плащане чрез наложен платеж, чрез директно банково плащане и чрез системите на PayPal и ePay.bg.

(2) Ако Потребителят избере опцията за доставка с куриер и плащане с наложен платеж, той трябва да заплати цената на поръчаните артикули заедно с цената за доставка на куриера при получаването на стоката.

(3) Ако Потребителят избере опцията за плащане по банков път, за заявките, направени след 15:00, обработката се прави на следващия работен ден. Поръчката се изпраща след получаване на плащането (може да отнеме 2 работни дни).

Чл. 13 Ако Потребителят избере метод на плащане, включващ трета страна – доставчик на платежни услуги, Потребителят може да бъдете обвързан от разпоредбите и условията и/или таксите на такава трета страна.

Чл. 14 „БИ 93” не носи отговорност, ако даден метод плащане, включващ трета страна – доставчик на платежни услуги, не е наличен или по друг начин не функционира поради причини, които не могат да бъдат вменени във вина на „БИ 93”.

ДОСТАВКА

Чл. 15 (1) Доставката на поръчаните стоки се осъществява чрез куриер до посочен от Потребителя офис или адрес за доставка на територията на Република България. Доставката е за сметка на Потребителя, освен ако противното не е изрично указано на https://bulgarianhistory.shop .

(2) Преди изпращане на поръчаната стока, „БИ 93” има право да се свърже с Потребителя на посочения от него телефон, с цел уточняване на детайли за поръчката и/или доставката.

(3) „БИ 93“ не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато Потребителят е посочил неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително, когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес или телефон.

(4) В случаите, когато е уговорено предварително плащане, поръчката се изпраща в най-кратък срок след получаване на плащането. Ако Потребителят иска поръчката му да пристигне преди определена дата, той изпраща запитване дали това е възможно.

Чл. 16 (1) Доставки на територията на България се извършват в срок до 3 работни дни от сключване на договора.

(2) При извънредни обстоятелства срокът за доставка може да бъде удължен до 7 дни. „БИ 93” си запазва правото да удължава срока за доставка и над 7 дни, но за не повече от 30 дни от датата на сключване на договора, като своевременно информира за това Потребителя.

(3) Доставки в чужбина се извършват единствено на територията на Гърция и Румъния и се осъществяват в рамките на 5 дни от сключване на договора.

Чл. 17 (1) Поръчаните стоки се доставят срещу подпис на Потребителя или на лице на адреса, което е съгласно да я приеме вместо него.

(2) Потребителят е длъжен да прегледа стоката в момента на доставката ѝ и да уведоми незабавно при установени несъответствия, липси и повреди. Ако Потребителят не стори това, се приема, че доставката е приета без възражения.

Чл. 18 (1) При невъзможност за връчване на пратката, настъпила не по вина на „БИ 93” или куриера, лицето, извършващо доставката, се обажда на посочения от Потребителя телефон за контакт, за да бъде уточнено от кой офис на куриера Потребителят може да получи доставката.

(2) Ако потребителят не може да бъде намерен и не потърси пратката си при куриера в продължение на 14 дни от датата на доставка, се счита, че се е отказал от нея.

Чл. 19 (1) При извършване на международни доставки, приложими са правилата за доставка и получаване на пратки на съответната национална пощенска служба, както и на съответното национално законодателство на държавата, в която се намира получателят на стоките.

(2) Всички импортни такси при внасянето на стоката са за сметка на Потребителя. Потребителят не може да иска възстановяване на цената, ако е отказал да плати импортните такси или да получи пратката.

Чл. 20 „БИ 93” си запазва правото да променя наличните методи на доставка и плащане и/или условията по тях по всяко време чрез публикуване на наличните методи на доставка и плащане на уебсайта без друго известие.

ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА И ЗАМЯНА

Чл. 21 (1) Потребителят има право да се откаже от договора без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка в 14-дневен срок, считано от датата на получаване на доставката.

(2) За да упражни правото си по настоящата клауза, Потребителят трябва да уведоми недвусмислено „БИ 93” за решението си да се откаже от договора, като индивидуализира стоките, които желае да върне, чрез предоставяне на всички данни за осъществената поръчка и доставка, включително, но не само: съдържание и стойност на поръчката, данни на лицето, направило поръчката, данни на лицето, приело доставката, и дата на доставката.

(3) „БИ 93“ публикува на сайта си формуляр за упражняване правото на отказ от договора.

(4) За упражняване правото на отказ „БИ 93“ предоставя на потребителя възможност по избор да попълни и да изпрати по електронен път стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление.

(5) След упражняване на правото си на отказ, Потребителят е длъжен в 14-дневен срок да предаде на „БИ 93” или на упълномощено от последното лице стоките, като разходите по връщането им, включително транспортни, са за сметка на Потребителя. ;

(6)При връщане на стоките Потребителят задължително трябва да предаде и издадените му касова бележка и фактура.

(7) Адресът за връщане на стоките е: гр. София 1124, ул. „Загоре“ №3.(8) В случай че Потребителят не изпълни задължението си по алинея 5, без да уведоми „БИ 93” за забавянето и без да предостави уважителна причина за същото, се счита, че той е оттеглил изявлението си за упражняване на отказ от договора.

Чл. 22 (1) Потребителят няма право да се откаже от договора в случай че предмет на същия са:

 1. продукти, направени съгласно индивидуални спецификации или явно персонализирани;

 2. продукти, които могат да влошават качеството си или продукти с кратък срок на годност;

 3. за вестници, периодични издания или списания, включително вносни и чуждоезични списания;

 4. продукти, които не могат да бъдат върнати поради причини, свързани със защита на здравето или хигиената,

 5. и които са разпечатани след доставка; запечатани звуко- и видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставка.

Чл. 23. (1) В случай на отказ „БИ 93” възстановява на Потребителя заплатената от него цена за върнатите стоки в 7-дневен срок от получаване на стоките обратно или от представянето на доказателство, че стоките са изпратени обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

(3) „БИ 93“ е длъжен да възстанови получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от Потребителя при първоначалното плащане, освен ако Потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за Потребителя или „БИ 93“.

(4) „БИ 93“ няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от търговеца.

(5) Когато Потребителят връща продукт с правото на възстановяване на заплатената сума поради каквато и да било причина, цената, обект на възстановяване, се намалява със стойността на получената отстъпка, приложена върху продукта, и само действително платената сума подлежи на възстановяване.


РЕКЛАМАЦИЯ

Чл. 24 (1) Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на стоката с договореното/поръчаното, когато след доставката, са открити несъответствия с договора за продажба.

(2) Потребителят има право да предяви рекламация на стоката, независимо от това дали производителят или търговецът е предоставил търговска гаранция на стоката или услугата.

(3) Когато удовлетворяването на рекламацията се извършва чрез замяна на стоката с друга, съответстваща на договореното, „БИ 93“ ще запази на потребителя първоначалните гаранционни условия.

(4) При предявяване на рекламацията на стока потребителят може да претендира за възстановяване на заплатената сума, за заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното или за отбив от цената.

(5) Рекламацията се подава устно на посочения от „БИ 93“ телефон или писмено чрез, посочения имейл, по поща или подадена до адреса на дружеството. “БИ 93“ представя на сайта си достъп до формуляр за рекламация.

(6). При предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес, телефон и e-mail за контакт.

(7) При подаване на рекламация потребителят задължително следва да приложи и документите, на които се основава претенцията, а именно:

 1. касова бележка или фактура;

 2. протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;

 3. други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

(8) Рекламацията на потребителска стока може да се предяви до две години от доставката на стоката, но не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието с договореното и не по-късно от изтичането и на срока на годност.

(9). Срокът спира да тече през времето, необходимо за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.

(10) Ако “БИ 93“ е предоставил търговска гаранция на стоката и срокът на гаранцията е по-дълъг от сроковете за предявяване на рекламацията по ал. 1, рекламацията може да се предяви до изтичането на срока на търговската гаранция.

(11) Предявяването на рекламация не е пречка за предявяване на иск.

(12) „БИ 93“ поддържа регистър на предявените рекламации. На Потребителя се изпраща документ на посочения от него имейл, в който е посочен номера на рекламацията от регистъра и вида на стоката.

(13) Когато „БИ 93“ удовлетвори рекламацията, издава акт за това, който се съставя в два екземпляра, и предоставя задължително един екземпляр на Потребителя.

ГАРАНЦИИ

Чл. 25 Потребителите се ползва от предвидените в Закона за защита на потребителите гаранционни срокове.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 26 (1) Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта на „БИ 93” (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на „БИ 93” или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на „БИ 93”, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

(2) При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на „БИ 93”, „БИ 93” има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.

(3 Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на „БИ 93”.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 27 (1) Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при преустановяване на дейността на „БИ 93” или прекратяване поддържането на уебсайта му.

Чл. 28 Извън посочените по-горе случаи всяка от страните може да развали настоящия договор с отправяне на едноседмично предизвестие със срок за изпълнение до другата страна в случай на неизпълнение на задълженията по договора.

Чл. 29 Писмената форма на изявленията се счита спазена с изпращане на съобщение на електронна поща (e-mail), натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва или избира от Потребителя или отбелязване в поле (чек бокс) в уебсайта и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

ОРГАНИ РЕГУЛИРАЩИ ДЕЙНОСТТА

Чл. 30 Органите, регулиращи дейността на „БИ 93“ са Комисия за защита на потребителя /КЗП/ и Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), със следните координати:

За КЗП:

За КЗЛД:

 • Уебсайт: https://www.cpdp.bg/

 • тел: 02/91-53-518

 • email: kzld@cpdp.bg

 • адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

СПАСИТЕЛНА КЛАУЗА

Чл. 31 Страните декларират, че, в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 32 (1) „БИ 93” се задължава да уведоми Потребителите за всяко изменение в настоящите общите условия в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочения от Потребителя имейл адрес.

(2) Когато не е съгласен с измененията в общите условия, Потребителят има право да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка. За да упражни това си право, Потребителят следва да уведоми „БИ 93” в срок от един месец от получаването на съобщението по предходната алинея.

(3) В случай че Потребителят не упражни правото си да се откаже от договора по реда, уреден в настоящите общи условия, се счита, че изменението е прието от Потребителя без възражения.

(4) Задълженията на „БИ 93“ по този член не се отнасят за Потребители по договори, които вече са изпълнени. За тях действат Общите условия, които са били в сила към момента на изпълнение на съответния договор.

ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Чл. 33 По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.


ИЗТЕГЛИ ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВОТО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРАБезплатна доставка

За всяка поръчка на стойност 44.00 лева или повече. За доставка на покупки под тази сума цената на услугата е 4.90 лева до всяка точка на България.

Гаранция за цена

Ако установите, че цената на закупен от вас продукт е по-ниска в следващите 10 дни, свържете се с нас. Ще получите промо код, отразяващ разликата между двете цени.

Сигурно връщане

Без да посочвате каквато и да е било причина, имате право да върнете всеки наш артикул до 14 дни, независимо от неговото състояние и търговски вид